1. TITEL VAN HET WEB:

BALMTATTOO.COM hoort bij:

Delab Care S.L.
CIF. B85937928
C / Jordi Solé Tura, 24
28055 - Madrid - SPANJE
Neem contact op met telefoon: +34 91 421 90 58
info@delabcare.com

In geval van twijfel over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op de bovenstaande informatie.

 

2. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN:

De onderhavige voorwaarden (hierna te noemen: juridische kennisgeving) zijn bedoeld om het gebruik van deze website en de rest van Delab Care S.L. (hierna "DE HOUDER").

Toegang en gebruik van de Website door de Gebruiker impliceert de uitdrukkelijke, volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de wettelijke mededelingen, voorwaarden en gebruiksvoorwaarden die daarin zijn vervat. Toegang en gebruik van deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

DE EIGENAAR kan aanbieden via de website, diensten of producten die onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden waarover de gebruiker in elk specifiek geval zal worden geïnformeerd en die deze juridische kennisgeving gaan ontwikkelen en aanvullen.

Deze website is ontwikkeld ten behoeve van huidige of potentiële klanten van de EIGENAAR.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER:

De gebruiker stemt ermee in om de website, de inhoud en services te gebruiken in overeenstemming met de wet, goede gewoonten, de vereisten van de goede trouw, deze juridische kennisgeving en andere van toepassing zijnde voorwaarden die op deze website zijn opgenomen.

Het is uitdrukkelijk verboden:

1. Gebruik een van de inhoud en diensten voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving en andere toepasselijke voorwaarden, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of die op enige manier schade kunnen berokkenen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen. het normale gebruik van de diensten, de computerapparatuur of de documenten, bestanden en alle soorten inhoud opgeslagen in elke IT-uitrusting van de HOUDER.

2. Gebruik inhoud en services die worden beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten van de EIGENAAR of derden zonder dat de Gebruiker eerder de vereiste toestemming heeft verkregen om het gebruik dat is gemaakt of de bedoeling is, te maken.

3. Reproductie, kopiëren, verspreiden, communiceren, transformeren of wijzigen van de inhoud, tenzij u toestemming hebt van de eigenaar van de corresponderende rechten of het wettelijk is toegestaan.

4. Neem virussen of andere fysieke of elektronische elementen op die de normale werking van het netwerk, het systeem of computerapparatuur (software en hardware) van de HOLDER kunnen beschadigen of voorkomen. of van derden of die de elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen op de computerapparatuur kunnen beschadigen.

De Gebruiker stemt ermee in de identificatiegegevens (User-Password) voldoende te beveiligen voor toegang tot de diensten die op het web worden aangeboden, en belooft het gebruik ervan niet toe te wijzen of toegang te verlenen aan derden. De gebruiker is verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik ervan.

De gebruiker garandeert de echtheid en waarachtigheid van alle gecommuniceerde gegevens, die verantwoordelijk zijn voor het bijwerken van de verstrekte informatie.

 

4. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM:

De inhoud van de website (URL), zowel teksten, afbeeldingen, audio- en videobestanden, grafisch ontwerp, broncode, logo's, merken, enz., Zijn het exclusieve eigendom van de HOUDER of externe eigenaars die hun opname naar behoren hebben geautoriseerd op het internet en worden beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

De gebruiker verbindt zich ertoe de industriële en intellectuele eigendomsrechten van de EIGENAAR en elke andere derde partij te respecteren. Het gebruik van of toegang tot deze webpagina houdt niet het verlenen van enig recht op de merken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die vervat zijn in het web.

De gebruiker kan delen van de inhoud van de website downloaden, elektronisch kopiëren en afdrukken, zolang deze voor privé, niet-commercieel gebruik is en het gebruik van de inhoud van de website voor publieke of commerciële doeleinden uitdrukkelijk is verboden.

DE HOUDER behoudt zich het recht voor om de informatie op zijn website, zijn configuratie, diensten en diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, te wijzigen of te verwijderen.

 

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inbreuken die kunnen worden gemaakt of de schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik van de website, waardoor THE HOLDER, zijn partners, groepsmaatschappijen, medewerkers en presentatoren, vrijgesteld zijn van elke vorm van aansprakelijkheid die het kan worden afgeleid door de acties van de gebruiker.

DE HOUDER zal alle redelijke inspanningen en middelen gebruiken om de website beschikbaar te maken, hoewel deze niet de afwezigheid van onderbrekingen of fouten bij de toegang tot de website garandeert, noch enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor technische problemen of storingen die optreden tijdens de internetverbinding.

 

6. BELEID MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS VERKREGEN VIA HET WEB:

DE HOUDER verbindt zich ertoe de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december en de RGPD 2016/679 UE na te leven.

 

Legitimatie van behandeling:

De basis voor het legitimeren van de verwerking van uw gegevens is de toestemming van de betrokken partij. Als u ons toestemming geeft, zullen wij u commerciële communicatie sturen en de behandelingen uitvoeren die verband houden met de reikwijdte van de toestemming en de geïnformeerde doeleinden.

 

Doel van de behandeling:

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die zijn vermeld in het formulier voor het verzamelen van gegevens.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via het verzenden van e-mails, evenals de gegevens waartoe THE OWNER toegang verkrijgt als gevolg van browsen, vragen of verzoeken via de website, worden verzameld in een bestand onder de verantwoordelijkheid van de EIGENAAR en het doel is om vragen of verzoeken te beantwoorden en om uw gebruikersprofiel voor te bereiden op basis van uw surfgewoonten om u op de hoogte te houden van de goederen en diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

 

De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken:

 

1) klantenservice. We behandelen uw identificatie- en contactinformatie om uw vragen over onze producten en diensten te beantwoorden.

 

2) Beheer uw deelname aan enquêtes. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden behandeld om met u te communiceren om enquêtes uit te voeren om uw tevredenheid met betrekking tot onze producten en diensten te achterhalen. Voor dit doel kunnen we contact met u opnemen om vragen te stellen over uw ervaring en mening over deze producten, hoewel u de volledige vrijheid hebt om al dan niet deel te nemen aan de onderzoeken die wij voorstellen.

 

3) verzending van nieuwsbrieven en commerciële en marketinginformatie. We gebruiken het e-mailadres en andere contactinformatie die u ons hebt gegeven om u commerciële informatie te sturen over elk type van onze producten, inclusief onze nieuwsbrieven. In dat geval wordt u automatisch opgenomen in onze database. Als u onze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw abonnement op elk moment annuleren door de afmeldfunctie in elk e-mailbericht te gebruiken of door contact met ons op te nemen.

 

4) kunt u deelnemen aan sweepstakes, wedstrijden of andere promoties. Uw persoonlijke identificatie- en contactgegevens kunnen worden verwerkt om onze prijsvragen, prijsvragen of andere promoties te beheren waarin u besluit deel te nemen.

 

 

Ontvangers van de gegevens:

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. In sommige gevallen krijgen uw gegevens toegang tot bepaalde leveranciers die services aan ons bedrijf leveren, zoals het versturen van nieuwsbrieven, gegevensopslag of webpagina's, waarbij ze allemaal ondertekende contracten voor gegevensbescherming ondertekenen als beheerders van de Behandeling en in geen geval zullen de gegevens voor eigen doeleinden worden verwerkt.

 

Bewaren van gegevens:

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de doeleinden van de behandeling te bereiken, onverminderd het behoud van de beschikbaarheid voor de bevoegde autoriteiten en voor de afhandeling van claims. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd tot het einde van de verjaringstermijn, op het moment dat ze worden geëlimineerd.

 

rechten:

De gebruiker kan de toestemming voor de vorige paragraaf intrekken en de rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, portabiliteit, beperking en verzet uitoefenen door daartoe zijn volledige naam en ID-nummer te gebruiken op het adres C / Jordi Solé Tura, 24 , 28055 Madrid per e-mail aan info@delabcare.com.

 

 

Met de acceptatie van deze juridische kennisgeving erkent u ook dat de verzamelde informatie en persoonlijke gegevens juist en waar zijn.

 

 

7. COOKIES:

DE HOUDER kan cookies gebruiken om de navigatie op zijn website te vergemakkelijken. Niettegenstaande de gebruiker uw computer kan configureren om de cookies die u ontvangt te accepteren of niet, hoewel dit mogelijk nadelig is voor de functionaliteit.

Cookies stellen ons in staat onze diensten te verbeteren. Als u doorgaat met browsen, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert. U kunt meer informatie krijgen in ons cookiebeleid.

8. LICENTIE VAN LINKS:

Gebruikers en, in het algemeen, mensen die een link willen maken, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen, altijd met voorafgaande toestemming:

Geen demonstraties, valse, verkeerde, onjuiste of lasterlijke informatie op het web, houder of de eigenschappen ervan zullen worden gerealiseerd en in het bijzonder, zal niet verklaren of impliceren dat de houder werkt, is het een samenwerkende partner en / of in welke vorm dan heeft de inhoud of diensten die worden aangeboden of beschikbaar gesteld aan de webpagina waarop de link is gevestigd, gecontroleerd of verondersteld.

De oprichting van links betekent niet het bestaan ​​van de betrekkingen tussen de eigenaar en de eigenaar van de website, waarin zij is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring van de houder van de inhoud of diensten impliceren.

9. ONDER VIERTIEN JAAR:

Het huidige web is niet gericht op minderjarigen van 14 jaar, daarom zullen zij zich moeten onthouden van het verstrekken van informatie met een persoonlijk karakter.

10. ONTKENNING EN INTREKKING VAN DE TOEGANG:

De eigenaar behoudt zich het recht om te weigeren of de toegang tot de website of de diensten op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, voor gebruikers die niet voldoen aan deze juridische verklaring of andere toepasselijke voorwaarden voor het gebruik.

11. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN:

DE HOUDER na kennisgeving aan gebruikers, behoudt zich het recht voor om, te ontwikkelen of bij te werken op elk gewenst moment, juridische mededelingen, voorwaarden en voorwaarden voor het gebruik daarin.

 

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING:

Alle geschillen of claims die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze juridische kennisgeving vallen onder de Spaanse wetgeving.

 

13. BEHANDELING VAN GEREGISTREERDE GEBRUIKERSGEGEVENS:

Namens het bedrijf behandelen we de informatie die u met het oog op de reclame met betrekking tot onze producten en diensten te sturen met alle middelen (post, e-mail of telefoon) en nodigen u uit om evenementen georganiseerd door het bedrijf. De verstrekte gegevens worden bewaard totdat u de stopzetting van de activiteit aanvraagt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is. U hebt het recht om bevestiging te krijgen of DELABCARE S.L. We proberen dan ook hun persoonlijke gegevens heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te corrigeren onjuiste gegevens of verzoeken om schrapping wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.


Accept